عنوان قیمت موقعیت
Blackberry K1 6,000,000 آذربایجان غربی
ارومیه